© 2019 by Avner Adan.

״לתת״ הינו ארגון גג ל־180 עמותות מקומיות הפועלות ב־105 יישובים ברחבי הארץ ובכל המגזרים, מסייע ל־60,000 משפחות נזקקות ומפעיל כ־16,000 מתנדבים.

 

להלן מקבץ עיצובים שבוצעו במסגרת תפקידי כמעצב במחלקת השיווק של הארגון.